image_pdfimage_print

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach.

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • zdjęcia nie posiadają opisów
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest st. kpt. Sylwester Uściniak s.usciniak@straz.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 6565203. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, zdjęcia itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach ul 11 Listopada 31

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontrolne

Budynek trzykondygnacyjny. Do budynku( parter) prowadzi 1 wejście od ul. 11 Listopada. Przed wejściem głównym znajdują się  schody składające się z 7 stopni, zabezpieczone barierkami, brak platformy oraz podjazd dla wózków osób niepełnosprawnych. Osoba korzystająca z budynku podlega weryfikacji przez dyżurnego i doprowadzenie do odpowiedniej komórki organizacyjnej..

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i windy

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze, W budynku nie ma platformy przy schodowej oraz windy. Brak toalety  dla osób niepełnosprawnych.

 1. Brak pochylni, platformy, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Miejsca parkingowe dostępne na wewnętrznym placu komendy, wjazad przez bramę główna – chęć wjazdu należy zgłosić pod nr tel. 0856565200
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych  umożliwiony jest w nastepujący sposób:

 • Osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku:

Chęć wejścia do budynku zgłasza pod nr 0856565200, służba dyżurna umożliwia wejście na parter  budynku, gdzie w wyznaczonym pokoju  interesant zostaje obsłużony przez osobę  merytoryczną. Po zakończonej wizycie służba dyżurna umożliwia wyjście z budynku.

 • Osoba niewidoma lub niedowidząca

Chęć wejścia do budynku zgłasza pod nr 0856565200.Służba dyżurna umożliwia doprowadzenie danej osoby do odpowiedniej komórki merytorycznej załatwiającej sprawę petenta. Po zakończonej wizycie służba dyzurna odprowadza osobe niewidomą lub niedowidząca na zewnątrz budynku