image_pdfimage_print

PRZYPOMINAMY !

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!

Zgodnie z § 34 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca  2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
  • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
  • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej, od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Czynności powyższe przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie ( z wyłączeniem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego)

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt. 1 c ustawy z dnia 7 lip[ca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Natomiast kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać:

– osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje mistrza w rzemiośle  kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,

– osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa wyżej oraz do kominów przemysłowych, kominów

Co roku w okresie grzewczym na terenie całego kraju dochodzi do kilku tysięcy zdarzeń związanych z zimowym dogrzewaniem mieszkań i domów mieszkalnych, a w szczególności występowania przypadków zatruć tlenkiem węgla. Te dane wskazują na ciągle niską świadomość zagrożeń, jakie niesie ze sobą czad.

Poniżej do pobrania broszury informacyjne dot. zasad bezpieczeństwa w sezonie zimowego ogrzewania mieszkań oraz zagrożeń związanych z czadem:

Czad-i-ogień-obudź-czujność

Jak-przygotować-się-na-czad

NIE-dla-czadu