image_pdfimage_print

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach przyjmuje interesantów we wszelkich sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej powiatu oraz funkcjonowania Komendy codziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy Komendy (8.30 – 15.30).

Pod nieobecność Komendanta Powiatowego PSP interesanci przyjmowani są przez Zastępcę Komendanta.   W zależności od charakteru sprawy interesant może zostać skierowany do Naczelnika Wydziału właściwego ze względu na zakres realizowanych zadań.

Pisma i wnioski mogą być kierowane pisemnie w formie:

·        osobistego doręczenia w siedzibie Komendy (Siemiatycze, ul. 11 Listopada 31);

·        listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, ul. 11 Listopada 31, 17-300 Siemiatycze;

·        faksem na numer; 856565209;

·        na adres poczty elektronicznej: kppspsi.wo@straz.bialystok.pl

 

Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach załatwia sprawy dotyczące:

-Wydawania opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej

-Zgłoszenia imprez Masowych

-Odbiory obiektów budowlanych

-Wydawania zaświadczenia o zaistniałym zdarzeniu (pożar, wypadek drogowy)

Aby otrzymać zaświadczenie należy wypełnić druk stanowiący załącznik „Zaświadczenie o zdarzeniu” i przesłać go na adres: Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach (17-300 Siemiatycze, ul. 11-go Listopada 31) lub faxem na numer : (85) 6565210. Do pisma należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek Urzędu Miasta Siemiatycze albo opłacić osobiście w kasie UM i uzyskać potwierdzenie dokonania wpłaty:

Numer rachunku : 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917

Kontakt : mł. bryg. Tomasz Czapko tel 856565205

 -Wydawanie dokumentów do celów emerytalnych byłych funkcjonariuszy lub pracowników. Osoba zgłaszająca się powinna posiadać:

> dowód osobisty,
> inne dokumenty potwierdzające pracę w tut. Komendzie,
> zeznania dwóch świadków pracujących razem z osobą zainteresowaną w tut. Komendzie (w przypadku braku dokumentów potwierdzających pracę w Komendzie).

Kontakt: Aneta Radziszewska tel. 856565206

 -Porady w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Zakres informacji:
> porady związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej w zakresie wymagań przeciwpożarowych,
> odbiory techniczne obiektów (wymagania w zakresie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i uzgodnień, instalacji użytkowych, warunków ewakuacji, wyposażenia w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, oznakowania, dojazdy pożarowe, zaopatrzenie wodne itd…)
> wymagania ogólne w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych dla obiektów i terenów istniejących , ze szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, obiektów związanych z możliwością wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, terenów leśnych
> wymagania w zakresie organizacji imprez masowych w rozumieniu Ustawy o imprezach masowych,

Kontakt: mł. bryg. Tomasz Czapko  tel. 85 6565205

 

W celu uzyskania innych, prawnie dostępnych informacji, można dzwonić pod numer centrali 856565200, bądź do odpowiedniej komórki lub kontaktować się osobiście z osobami funkcyjnymi tut. Komendy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 – 1530.

Druki do pobrania

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenie
  2. Wniosek_impreza_masowa
  3. Wniosek o wydanie opinii
  4. Wniosek_zgloszenia odbiory